1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).


2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

a) Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.


3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.


5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.


6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.


7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.


8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.


9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.


10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.


11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

a) na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy (patrz adres siedziby – definicja „Sprzedawcy” w niniejszym Regulaminie)

b) pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@pacyga.pl


13. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b) wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c) numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d) oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.


14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: Białka 696, 34-220 Maków Podhalański.


15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.


16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.


17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.


18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.

20. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

 

 


1. Stwierdzenie wady towaru przez Klienta.


2. Klient wypełnia Formularz Reklamacji i przesyła pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pacyga.pl.  Do formularza reklamacji należy dołączyć zdjęcia wadliwego produktu.


3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego na maila, następuje rozpatrzenie wniosku.


4. Jeżeli na podstawie formularza można jasno określić przyczynę powstania wady lub jej brak, następuje realizacja (uznanie bądź odrzucenie) reklamacji, poprzez sposób wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.


5. Jeżeli niemożliwe będzie jednoznaczne określenie przyczyny powstania wady, Klient zostanie poproszony w miarę możliwości o przysłanie dokładnych zdjęć obrazujących wadę towaru.


6. Jeżeli przesłanie zdjęć nie będzie możliwe oraz nadal będą występować trudności w ustaleniu przyczyny powstania wady, do Klienta zostanie wysłany pracownik firmy w celu ustalenia przyczyny powstania wady. Dalszy przebieg będzie zależny od rozstrzygnięcia i ustaleń między pracownikiem firmy a Klientem.


Bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszenia reklamacyjnego na naszym druku Drewmax materace formularz reklamacji (KLIKNIJ ABY POBRAĆ). Formularz wysłany w formie załącznika do maila, znacznie przyspieszy proces reklamacyjny i ułatwi współpracę.

W przypadku braku wymaganych danych w formularzu reklamacyjnym, pracownik naszej firmy będzie kontaktował się z Państwem w celu uzupełnienia braków.

Prosimy o zwrot towarów zapakowanych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas transportu oraz dołączenie do towaru kopii zgłoszenia reklamacyjnego.


 

FORMULARZ REKLAMACJI

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 


 

Z góry serdecznie dziękujemy!

Zespół Drewmax Materace

BIAŁKA 696, 34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI

+48 33 877 34 61